Algemene Voorwaarden

cropped-logokfa

1. Kingfisher is een naar Nederlands recht opgerichte kostenmaatschap, welke bestaat uit advocaten en juristen.

2. Onder ‘Kingfisher’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de kostenmaatschap Kingfisher. Onder ‘Partner’ wordt verstaan een maat van de Kingfisher maatschap. Onder ‘derde’ wordt verstaan ieder ander dan Kingfisher ten aanzien van wie een rechtsbetrekking als bedoeld in de artikel 3 bestaat of wordt gesteld.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (i) iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Kingfisher, de Partners of aan personen die in dienstbetrekking van Kingfisher werkzaam zijn, wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, (ii) iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website(s) die door Kingfisher worden onderhouden, en (iii) de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met rechtsbetrekkingen als bedoeld in de onderdelen (i) en (ii) van dit artikel.

4. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

5. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door (de betreffende maat van) Kingfisher en door hem, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de Partners en degenen die voor of ten behoeve van (de betreffende maat van) Kingfisher, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Behalve voor zover (de betreffende maat van) Kingfisher dat uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

7. (De betreffende maat van) Kingfisher zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de klantrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing: (i) De opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van (de betreffende maat van) Kingfisher ter kennis te brengen van diegenen b voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer; (ii) De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet.

8. (De betreffende maat van) Kingfisher zal bij het inschakelen van derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derde(n) zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen. De betreffende maat van) Kingfisher is gemachtigd voorwaarden, die in de relatie met derde(n) gelden of die door de derde(n) worden bedongen te aanvaarden. (De betreffende maat van) Kingfisher zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde(n) betreft. Derde(n) zullen door de opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken.

9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief zoals van tijd tot tijd vastgesteld. Op verzoek wordt van op het enig moment geldende tarief opgave verstrekt. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.

10. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling mag zonder nadere ingebrekestelling  de wettelijke (handels-)rente in rekening worden gebracht. Te allen tijden kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

11. Werkzaamheden, die voortvloeien uit het (in-)direct in ontvangst nemen van gelden in verband met een verleende opdracht worden tot de opdracht gerekend, ook als deze werkzaamheden door een derde worden veroorzaakt.

12. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door (de betreffende maat van) Kingfisher afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering(en) toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door de opdrachtgever aan (d betreffende maat van) Kingfisher voor de betreffende opdracht in het betreffende kalenderjaar betaalde bedrag, tot een maximum van EUR 25.000. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van (de betreffende maat van) Kingfisher.

13. De opdrachtgever is ermee bekend en aanvaardt dat (de maten van) Kingfisher op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, (hierna: “Wwft”) alsmede de daarbij behorende besluiten en regelingen, verplicht is om de in die regelgeving omschreven ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten. De opdrachtgever is ermee bekend dat (de maten van) Kingfisher krachtens de Wwft verplicht kan zijn de opdrachtgever te identificeren. De opdrachtgever dient hieraan telkens en volledig medewerking te verlenen op de in de Wwft voorgeschreven wijze. Kingfisher zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren in overeenstemming met de Wwft. De opdrachtgever accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van Kingfisher en doet afstand van ieder recht Kingfisher strafrechtelijk, tuchtrechtelijk, civielrechtelijk of anderszins aan te spreken uit hoofde van het handelen van Kingfisher in overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen.

14. Iedere rechtsbetrekking voortvloeiend uit of in verband met de in artikel 1 bedoelde betrekkingen is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit een dergelijke rechtsbetrekking voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Indien Kingfisher (of (één van) haar maten) als eisende partij optreedt, kan hij het geschil aanhangig maken een rechter die zonder dit beding bevoegd is.

15. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.

Juli 2017

IMG_1997 (2)